Arama

Çalışan/Stajyer Adayı Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Elkon Elektrik Sanayii ve Ticaret A.Ş. (Şirket) tarafından işbu metinde (Aydınlatma Metni) belirtildiği kapsamda işlenebilecektir.
2. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Şirket, kişisel verileri çalışan/stajyer adaylarının kendisinden, Şirket internet sitesi ya da başka kariyer siteleri vasıtasıyla aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olarak, aşağıda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır:

  • Gerekli olduğu durumlarda sizlerden aldığımız ya da gönüllü olarak sağladığınız açık rızanız (ör: Şirket internet sitesinde sağlık probleminiz olup olmadığı sorusunun yanıtlanması ya da sabıkanıza ilişkin bilgilerin sorularını yanıtlamanız veya CV’nize kendi rızanız ile gönüllü olarak paylaşacağınız özel nitelikli kişisel veriler),
  • Kanunlarda kişisel verilerinizi işlediğimiz sürecin açıkça öngörülmesi (ör: İşe alınmanız halinde özlük dosyası oluşturulması yükümlülüğümüz kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi),
  • Sizlerle bir sözleşme ilişkisi kurmamız için doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sizlere ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (ör: Sözleşme öncesi müzakere döneminde kişisel verilerinizin işlenmesi),
  • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması (ör: İlgili pozisyona en uygun adayın tespit edilebilmesi amacıyla mülakatlar ve yetenek testleri gerçekleştirilmesi).
3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri
Kimlik Bilgisi Ad-soyadı, cinsiyet, TC kimlik numarası, TC kimlik bilgileri (cüzdan seri no, aile sıra no vb.), doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali
İletişim Bilgisi Adres (ev), E-posta, Telefon / Cep Telefonu
Finansal Bilgi Maaş Bilgisi
Mesleki Deneyim Eski işe ilişkin çalışma süresi, iş başlama / bitiş tarihi, çalışılan birim, unvan
Sağlık Bilgileri Sağlık durumunuza ilişkin bilgiler
Ceza Mahkûmiyeti Ve Güvenlik Tedbirleri Sabıka kayıtlarına ilişkin bilgiler
Yetenek Testi Değerlendirme Sonuçları Yetenek testi sonuçları
Yukarıda sayılanlar dışında, siz gönüllü bir şekilde paylaşmadıkça özel nitelikli kişisel verilerinizi toplamayız. Lütfen siz de CV’nizde ya da paylaştığınız diğer veriler arasında ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler olmadığından emin olunuz.
Ayrıca referans bilgisi paylaşımı da tamamen gönüllü şekilde gerçekleştirilebilecek olup; paylaşıldığı durumda referans olarak belirttiğiniz kişiler ile çalışan/stajyer adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi ve çalışan/stajyer adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla iletişime geçilebilecektir. Bu bağlamda referans kişisine ait kişisel verilerin Şirket ile paylaşılabilmesine yönelik gerekli bilgilendirme sizin tarafınızdan yapılmalıdır. Öte yandan referans olarak gösterdiğiniz kişilerin sizinle ilgili verdikleri tüm bilgiler de Şirket tarafından işlenebilecektir.
4. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği
3. başlıkta ifade edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla; Kanun’un 4, 5 ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenebilecektir:
  • Çalışan/Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Çalışan/Stjyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
  • Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
5. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verileriniz; münhasıran 4. başlıkta belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için gerçek kişiler (referanslarınız) ve tedarikçilerimize aktarılabilecek; yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.
Ayrıntılı olarak kişisel verilerinizin kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşılabileceği aşağıda belirtilmiştir:
Alıcı Grupları Aktarılan Kişisel Verileriniz Aktarım Amaçları
Tedarikçilerimiz Kimlik ve iletişim bilgileriniz Çalışan/Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Yetenek / Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
Gerçek Kişiler (Referanslarınız) Kimlik bilgileriniz ve mesleki deneyiminize ilişkin bilgiler Çalışan/Stajyer Adayı Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
Çalışan/Stajyer Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

 
6. Kanun Kapsamında Haklarınız
Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şirket'e iletebilirsiniz.

Bu internet sitesinde, site hizmetlerinin geliştirilmesi ve işlevselliğinin artırılması gibi amaçlarla çerezler kullanılmaktadır.
Çerezler hakkında daha detaylı bilgi almak, çerezleri yönetmek ve/veya çerezleri devre dışı bırakmak için lütfen Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyeniz.
Anladım